(Македонски) Советување на тема „Oбјектива одговорност за штета причинета на/од трети лица”