(Македонски) Советување на тема „Спорови кои произлегуваат од материјални и правни недостатоци кај договор за купопродажба -Спорови кои произлегуваат од договор за подарок, причини за раскинување и отповикување на дарот”