(Македонски) Советување на тема: „Примена на Законот за парнична постапка“