СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Права и обврски на судските службеници по Законот за судска служба и Законот за работни односи“