(Македонски) Советување на тема „Остварување право на нужен дел во вонпарнична постапка за расправање на оставина, содржина на барање, утврдување на нужниот дел и структура на решение“