(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Надлежност на работното тело за управување со движење на предметите во судовите, годишен план, внатрешни процедури и список на кориснички групи“