(Македонски) Советување на тема „Доказите и вештачањето во парничната постапка”