(Македонски) Резултати од полагањето на тестот за интегритет