(Македонски) Известување за распоред за полагање на тестот за интегритет