ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Истапување и исклучување на содружник од друштвото како начин на престанок на содружнички однос“