(Македонски) Објавување на резултати од квалификацискиот тест