(Македонски) Објавување на преглед на одговори од квалификацискиот тест