(Македонски) ОБУКА на тема: „Граѓанско правна заштита на правата од индустриска сопственост, авторското право и другите сродни права“