(Македонски) ОБУКА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СУДОВИ, ШЕФОВИ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА И ПОРТПАРОЛИ НА СУДОВИТЕ И ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА