(Македонски) Известување од Комисија за приемен испит