(Македонски) Известување за понатамошниот тек од приемниот испит за прием во IX генерација на почетна обука,