Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Кривично дeлo убиство / видови криминaлистички и судски вештачења“

 | 22/01/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Кривично дело убиство / видови криминалистички и судски вештачења, кое ќе се одржи на 24 јануари 2018 година (среда), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за кривични судии, јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја и претставници на Министерство за внатрешни работи.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Габриела Гајдова, судија на Основен суд Велес, д-р Емилио Фришчиќ, Министерство за внатрешни работи и д-р Александар Станков, директор на Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија.

 


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Кривично дело Убиство; Квалифицирани и привилегирани видови убиство; Судска пракса 
 • Методологија на вршење увид кај сериозни кривични дела (вклучувајќи и убиство), криминалистичко/судски вештачења и нивна доказна вредност 
 • Судско-медицинска експертиза во случаи на убиство 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Прaвни срeдствa во судска надлежност кои произлегуваат од Законот за извршување”

 | 22/01/018


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Правни средства во судска надлежност кои произлегуваат од Законот за извршување“ , што ќе се одржи на 23 јануари 2018 година (вторник), во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја и за претставници на Комората на извршители на Република Македонија.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат, проф. д-р Арсен Јаневски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје и судија Ѓорѓи Радојков од Апелациониот суд Скопје.

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.


Повеќе

СOВЕТУВАЊЕ нa темa: „Пишување на обвиненија“

 | 26/12/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема: „Пишување на обвиненија“ кое ќе се одржи на  27 и 28 декември 2017 година (среда и четврток), во просториите на Академијата-Ламела3, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за јавни обвинители од сите апелациони подрачја, кои имаат работен стаж до 5 години. 

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе има г-а Катерина Коларевиќ, обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните:

 • Техники на пишување на обвинение
 • Изработка на обвинение

Агендата согласно која ќе се одвива Советувањето можете да ја преземете на следниот линк.

 

Работните материјали кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Пoстaпувaњe со судски депозити и гаранции“

 | 20/12/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Судскиот совет на Република Македонија организираат советување на тема „Постапување со судски депозити и гаранции“ кое ќе се одржи на  21 декември 2017 година (четврток), во просториите на Академијата-Ламела3, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за претседатели на судови и други лица кои се задолжени за евиденција и ракување на судски депозити и гаранции од сите судови во Република Македонија.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат г-н Алаксандар Шопов, претседател на Основен суд Велес и г-н Зоран Јосифовски, претседател на Основен суд Кавадарци.


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните:

 • Судски Депозити (поим и видови на судски депозити, постапување со привремените и редовните судски депозити, евиденција на судските депозити, застареност на судските депозити и надзор на работењето со средствата на депозитите)
 • Недостатоци во постапувањето со судските депозити од страна на Судовите во Република Македонија, констатирани од страна на Државниот завод за ревизија.
 • Гаранции (поим на гаранции во контекст на Судскиот деловник и констатирани недостатоци во поглед на постапувањето и ракувањето со гаранциите и нивното евидентирање)
 • Мерки за надминување на недостатоците во постапувањето на судовите со судските депозити и гаранциите.


Повеќе

Соопштение

 | 14/12/017


Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на седницата одржана на 11 декември 2017 година донесе одлука за поништување на Јавниот оглас на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ за прием на 60 слушатели на почетна обука-кандидати за јавни обвинители, објавен во Службен весник на Република Македонија број 163 од 30.08.2016 година и во дневните весници „Лајм“ на 30.08.2016 година и „Нова Македонија“ на 1.09.2016 година.

Одлука


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Oбезбедување докази, претходни и привремени мерки”

 | 13/12/017


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Обезбедување докази, претходни и привремени мерки’’,  кое ќе се одржи на 14 декември 2017 година (четврток), во просториите на Академија, со почеток во 10 часот.


Советувањето е наменето за судии и советници од грагански оддели од сите апелациони подрачје.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Лидија Димчевска, судиа на Апелационен суд Скопје и г-а Антоанета Димовска, судиа на Основен суд Скопје

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Обезбедување докази, претходни мерки
 • Обезбедување докази, привремени мерки


Повеќе