Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

ПOВИК ЗА AПЛИКАЦИИ ЗА ОБУКИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД СТРАНА НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА ЗА ОБУКИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО

 | 16/01/019


Европската мрежа за обуки во правосдуството (EJTN) е главната платформа и промотор за обука и размена на знаења за европското судство. EJTN ги претставува интересите на над 120.000 европски судии, обвинители и судски тренери ширум Европа.

 

Формирана во 2000 година, областите на интерес на ЕЈТН вклучуваат ЕУ, граѓанско, кривично и трговско право и обука за лингвистиката и општествените прашања. Визијата на EJTN е да помогне да се поттикне заедничка правна и судска европска култура.

 

EJTN развива стандарди за обука и наставни програми, ги координира разменувањата и програмите за обука на судството, дистрибуира експертиза за обука и промовира соработка помеѓу институциите за обука на судството на ЕУ.

 

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве известиме дека за тековната година, Академијата ја обновува соработката со EJTN, со што се отвора и можноста да се номинираат учесници и од правосудството во Република Македонија.


Повеќе

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ И КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – 15.1.2019 ГОДИНА

 | 15/01/019


На 15 јануари 2019 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, директорот на Академијата, Проф.Д-р Наташа Габер Дамјановска потпиша меморандум за соработка со претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија,  м-р Нора Алити.

На средбата особено беше истакнато меѓусебното задоволство за ажурноста во остварување на оваа соработка, која меѓу другото ќе опфаќа и заедничка организација на проекти од заеднички интерес, размена на информации за активностите на двете институции, предлагање на теми и организирање на активности, размена на предавачи, ќе се овозможи користење на правна литература и публикации, соработка во организација и учество на настани за промоција на Академијата и Комисијата и презентација на судиската и јавнообвинителската професија пред публика/слушатели  определена/и од страна на Комисијта и презентација на законските функции и стварната надлежност на Комисијата пред публика/слушатели  определена/и од страна на Академијата, соработка при организација на симулацијата на судски процеси, за реализација на практични обуки за слушателите на почетна и континуирана обука.


Повеќе

ПOВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НA МOЖНИ ПРЕДАВАЧИ НА АКAДЕМИЈАТА

 | 14/01/019


Почитувани,

 

Академијата за судии и јавни обвинители е во фаза на изготвување на предлог-  листа на предавачи согласно измените на Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“, бр. 20/15, 192/15, 231/15, 163/18).  Истовремено, Академијата ќе ја ажурира и постојната листа на предавачи, во согласност со новите Законски услови.

За таа цел, Академијата за судии и јавни обвинители објавува јавен повик за пријавување на можни предавачи на Академијата и воедно ги повикуваме сите заинтересирани кои не се на постојната листа на предавачи, а  ги исполнуваат објективните услови предвидени во законот да се пријават по овој  јавен  повик.

Согласно член 44 став 1  од  Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“, бр. 20/15, 192/15, 231/15, 163/18)  предавачи на Академијата се домашни и странски судии и јавни обвинители, адвокати, нотари, медијатори, извршители, раководни административни службеници и универзитетски  професори, кои се ангажираат во програмите за почетна и програмите за континуирана обука на Академијата. Исто така  можат да бидат и лица кои имаат завршена обука за тренинг на предавачи организиран од Академијата.

Согласно законските услови кои треба да ги исполнуваат заинтересираните, наведени  во член 44 став 1  по повикот за предавачи на Академијата потребно е да приложат:

- Биографија од која може да се потврди дека имаат најмалку 8 (осум) години  работно искуство во областа за која се пријавуваат за предавачи;

- Потврда дека со  правосилна пресуда  не се осудени за кривично дело на безусловна казна затвор од шест месеци;

- Потврда дека со  правосилна пресуда  не им е  изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност за кривично дело или прекршок поврзани со злоупотреба на судиската или јавнообвинителската фуккција;


Повеќе

Јавен повик за член и заменик член на Програмскиот совет на Академијата за судии и јавни обвинители „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ Скопје од редот на редовни или вонредни професори по правни науки или истакнати правници со академско звање доктор на науки

 | 25/12/018


Ги покануваме сите заинтересирани редовни или вонредни професори по правни науки или истакнати правници со академско звање доктор на науки, кои поблиску се запознаени со работата на правосудниот сектор, да се пријават на јавниот повик за член и заменик член на Програмскиот совет на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ Скопје, доколку ги исполнуваат условите од член 37 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители (Службен весник на Република Македонија Бр. 20/15; 192/15; 231/15  и 163/18):

 

- Редовен или вонреден професор по правни науки или истакнати правници со академско звање доктор на науки, со најмалку осум години работно искуство во одредена правна област;

- Да поседуваат високи стручни квалитети и углед во вршењето на функцијата и професијата, кои имаат потврдени резултати во работењето на трудови, на написи и да имаат искуство во наставната или менторската работа поврзана со областа на правосудството;

- Во моментот на назначување со правосилна пресуда да не е осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци и

- Во моментот на назначување со правосилна пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност за кривично дело или прекршок поврзани со злоупотреба на судиската или јавнообвинителската функција.


Повеќе

СОСТАНОК НA ДИРEКТОРКАТА НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ГЕРМАНСКАТА ФОНДАЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА СОРАБОТКА ИРЗ – 18 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 | 18/12/018


На 18 декември, 2018 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, директорката Проф.Д-р Наташа Габер Дамјановска одржа состанок со претставници на Германската фондација за меѓународна правна соработка - ИРЗ.

 

На состанокот, од двете страни беа презентирани досегашната соработка  и динамиката на заедничко организирање на разни настани помеѓу Академијата и ИРЗ, и беше нагласена потребата истата да продолжи во нагорна линија.

 

Исто така, се дискутираше и за тоа конкретно во која насока би се организирале настаните за наредната година, а се напомена фактот дека тоа би било, но не би се ограничило на темите од граѓанска област, како и трговско право, медијација, теми околу истанбулската конвенција, а како исклучително важни се истакнаа темите за soft skills кај правните практичари.


Повеќе

ПРОМОЦИЈА ПО ПОВОД МАКЕДОНИЈА 20 ГОДИНИ ЧЛЕН НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА – 17.12.2018 ГОДИНА

 | 18/12/018


По повод „Македонија-20 години член на Европскиот суд за човековите права“,  Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев“ и Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП, одржа промоција на новиот број на правното списание „Европско право“ и на Билтенот за судската практика на ЕСЧП.


Повеќе