Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

ТРКАЛЕЗНА МАСА нa темa „Улогатa нa јавниот обвинител вo организација на работата на јавното обвинителство“

 | 22/10/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира тркалезна маса на тема Улогата на јавниот обвинител во организација на работата на јавното обвинителство, која ќе се одржи на 25 октомври 2018 година (четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 10:30 часот. 

 

Тркалезната маса е наменета за јавните обвинители на јавните обвинителства.

 

На тркалезната маса излагања ќе имаат г-ѓа Лилјана Спасоска, јавен обвинител во Јавно обвинителство на Република Македонија и д-р Тодор Витларов, јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Штип.

 

На тркалезната маса ќе бидат изложени следните теми:

 

 • Улогата на јавниот обвинител во организација на работата на обвинителството 
 • Правилник за внатрешно работење на јавните обвинителства 
 • Самостојност на јавните обвинители 
 • Улогата на стручниот колегиум 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Прaвнo пoзициoнирање на нотари, извршители, адвокати и трговци поединци како странка во парничната постапка“

 | 18/10/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Правно позиционирање на нотари, извршители, адвокати и трговци поединци како странка во парничната постапка“, кое ќе се одржи на 19 октомври 2018 година (петок), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од граѓански оддели, оддели за трговски спорови и стечај и претставници на професионалните комори.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Татјана Сусулеска судија во Апелационен суд Битола и г-ѓа Биљана Јачева, судија на Основен суд Велес.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Правно позиционирање на трговецот поединец како странка во парничната постапка. Одговорност на трговец поединец за обврските   и правен статус по бршењето од трговскиот регистар
 • Правно позиционирање   на нотари, извршители и адвокати   како странка во парничната постапка и одговорнст за обврските


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „ Вовед во правото нa ЕУ и судскa соработка во граѓанските и трговските прашања “

 | 15/10/018


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „ Вовед во правото на ЕУ и судска соработка во граѓанските и трговските прашања “  кое ќе се одржи во период од 1719 октомври 2018 година (среда-петок), во просториите на Академијата, со почеток во 08:45 .

 

Советувањето се организира за судии и стручни судски соработници од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, адвокати.

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе има: г-а Марија Фадула, правен директор во Алтер домус Луксембург, поранешен адвокат во генералниот суд на Европската Унија.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Спроведувaње на прaвата од индустрискa сопственост”

 | 10/10/018


Ве известуваме дека во организација на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на  12 октомври 2018 година, во просториите на Академијата во Скопје, ќе се одржи сoветување на тема „Спроведување на правата од индустриска сопственост.“

 

Советувањето е наменето за судии и судски соработници од граѓанските и трговските оддели на судовите од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: д-р Ненад Гавриловиќ, Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопјe и судија Љубица Колиќ, Основен суд Скопје 2.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Етика и интегритет на судиите и јaвните обвинители“

 | 09/10/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Етика и интегритет на судиите и јавните обвинители“, кое ќе се одржи на 9 октомври 2018 година (вторник), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од кривичните оддели и јавните обвинители и стручните соработници од сите апелациони подрачја

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Биљана Јачева, судија во Основен суд Велес, и г. Јован Цветановски, јавен обвинител, Вишо јавно обвинителство Скопје

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Етика и интегритет на судиите
 • Етика и интегритет на јавните обвинители
 • Практични примери


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Насоки за постапување при eвидeнција на застарени обврски“

 | 05/10/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“по барање на Судскиот совет на Република Македонија, организира советување на тема: „Насоки за постапување при евиденција на застарени обврски“, што ќе се одржи на 08 октомври 2018 година (понеделник), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

Советувањето е наменето за претседателите на судовите и сметководителите од сите апелациони подрачја.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Силвија Јаневска, државен советник за судски буџет во Судско буџетски совет на Република Македонија и г-н Максим Ацевски, помошник на главниот државен ревизор во Државен завод за ревизија.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Реализација на судскиот буџет
 • Начин на постапување со застарените обврски


Повеќе