Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

Потпишан меморaндум зa разбирање помеѓу ОБСЕ/ОДИХР, Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија

 | 23/05/019


На 23 мај 2019 година во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, директорката на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев Проф. д-р Наташа ГАБЕР ДАМЈАНОВСКА, г-дин Љубомир ЈОВЕСКИ, јавен обвинител на Република Северна Македонија, амбасадорот Игибјорг СОЛУН ГИСЛАДОТИР, директор на ОДИХР и амбасадорот Клеменс КОЈА, шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје потпишаа меморандум за разбирање помеѓу ОБСЕ/ОДИХР, Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија.

Потпишувањето на меморандумот е во врска со спроведувањето на Програмата за обука на јавни обвинители за справување со криминал од омраза во Република Северна Македонија.


Повеќе

Извecтувaњe

 | 21/05/019


Ги известуваме сите кандидати кои се заинтересирани за објавениот јавен оглас за прием во почетна обука, а со цел олеснување на подготовката и поднесувањето на документите, за следното:

  1. За докажување на работното искуство на правни работи по положен правосуден испит, потребно е да се достави доказ од АВРМ или ПИОМ. Освен тоа за докажување на искуство во работата на правни работи, потребно е да се достави и потврда од работодавачот за работа на правни работи.
  2. Во поглед на лекарското уверение, истото треба да биде не постаро од шест месеци и издадено од д-р специјалист по медицина на трудот.
  3. Во однос на сертификатите/потврдите за работа со компјутери, се прифаќаат сите сертификати односно потврди.
  4. Кандидатите кои имаат завршено по ЕКТС програмата, потребно е да ги достават двете уверенија и дипломи -   од I циклус – додипломски стидии и од II циклус - магистерски студии. Кандидатите кои имаат завршено четиригодишно образование - VII/1 степен, потребно е да го достават тоа уверение и диплома.

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Спoгoдувањe на кривична санкција и пресуда врз основа на спогодба“

 | 21/05/019


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Спогодување на кривична санкција и пресуда врз основа на спогодба, кое ќе се одржи на 22 мај  2019 година (среда), во просториите на Апелационен суд Штип, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за cудии од кривичните оддели, јавни обвинители од апелационо подрачје Штип.

 

На советувањето излагања ќе имаат Спасенка Андонова, јавен обвинител, Основно јавно обвинителство Скопје и Зуица Наумова, судија во пензија, Апелационен суд Скопје.


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

  • Спогодување за кривична санкција: поим, видови, спецификации на спогодувањето во фаза на истрага
  • Спогодување за кривична санкција: улогата на судот по поднесените предлог спогодби; Пресуда врз основа на предлог спогодба


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Имплементацијa нa Зaконот зa општaтa управна постапка и Законот за управни спорови“

 | 21/05/019


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за правда, врз основа на Меморандум за соработка, заеднички организираат дводневни советувања за Законот за општата управна постапка и Законот за управни спорови со цел поддршка и унапредување на процесот на имплементација на споменатите закони во практиката.  

 

Советувањата се наменети за административните службеници вработени во органите на државната управа кои одлучуваат во управна постапка во прв степен, вработените во органите на државната управа кои одлучуваат во управна постапка во втор степен како и советниците/судските соработници и судиите на Управниот суд и Вишиот управен суд.

 

Првото од повеќето советувања кои ќе се реализираат во тековната година се одржува на 22-23 мај 2019 година, во Скопје, во просториите на Академијата, со почеток во 9:30 часот.

 

Излагачи на првиот ден на советувањето ќе бидат проф. д-р Борче Давитковски и проф.   д-р Ана Павловска Данева  од Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје, УКИМ Скопје, а на вториот ден, судија Бурим Сејдини, претседател на Управниот суд и г-а Ана Малцева, советник за правни прашања на Министерот за информатичко општество и администрација.


Повеќе

Извecтувaњe ,

 | 20/05/019


Во тековната 2019 година, Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ усвои:

- Извештај за работа на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ за 2018 година

- Програма за работа на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ за 2019 година.

 На предлог на Програмскиот совет, Управниот одбор на Академијата утврди:

- Општа програма за континуирана обука на судиите и јавните обвинители 2019-2020 година 

- Специјализирана програма за доброволна континуирана обука 2019 година

- Специјализирана програма за обука на судии поротници

- Програма за полагање на завршен испит во почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

Извештајот  и програмите можете да ги преземете од соодветните фолдери на оваа веб страна

Програма за полагање на завршен испит во почетната обука можете да ја преземете и тука .

Програма


Повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС за прием во почeтна обукa во Академијaта зa судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

 | 20/05/019


Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ Скопје, на седницата одржана на 09.05.2019 година, донесе одлуkа за објавување на јавен оглас за прием на 60 слушатели на новата, VII генерација на почетна обука.

Превземи:

Јавен оглас за прием во почетна обука

Образец за пријава


Повеќе