Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

Обука за Законот за кривична постапка, модул 2 „Спогодување и главна расправа’’ Хотел Рамада, Гевгелија 19-20 септември 2018 година

 | 17/09/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со Амбасадата на САД во Република Македонија организира советување за Законот за кривична постапка, модул 2- „ Спогодување и Главна Расправа “ кое ќе се одржи од 19- 20 септември 2018 година во хотел Рамада, Гевгелија, со почеток во 10:00 часот.

На советувањето ќе присуствуваат судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

На советувањето свое излагање ќе имаат г. Џон МекНил, постојан правен советник во Амбасадата на САД во Република Македонија, г-а Габриела Гајдова, судија на Основен суд Велес, г. Дељо Кадиев, адвокат и г-а Спасенка Андонова, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје.


Повеќе

Советување „Постапување, третман и заштита на децата жртви и сведоци во кривична и граѓанска постапка’’ Академија за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ 13 и 14 септември 2018 година

 | 13/09/018


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ во соработка со Македонското здружение на млади правници и УНИЦЕФ организира дводневна обука на обучувачи на тема „Постапување, третман и заштита на децата жртви и сведоци во кривична и граѓанска постапка“

 

Пилот обуката ќе се одржи на 13 и 14 септември 2018 година во просториите на Апелационен суд Штип, со почеток во 10:30 часот. На обуката ќе присуствуваат судии, јавни обвинители и адвокати.

 

Обуката на обучувачи ќе ја спроведат: Г. Јован Цветановски,  јавен обвинител, Д-р Драгана Батиќ, вонреден професор, Г-а Калина Андреева, психолог, Г-а Вера Николиќ, социјален работник, Г-а Анета Апчева, педагог, а ќе бидат опфатени следите теми:

 

 • Кривично правен аспект на третманот и заштитата на децата жртви и децата сведоци – на национален и меѓународен план
 • Сфаќања на детскиот развој
 • Фактори на ризик
 • Приврзување, занемарување и злоупотреба
 • Препознавање на знаци на злоупотреба и занемарување на деца
 • Форензичко интервју со дете
 • Мултисекторска соработка и форми на заштита

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива пилот обуката можете да ја преземете тука.

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Досудување трошоци во пaрничнaтa постапка“

 | 11/07/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Досудување трошоци во парничната постапка, кое ќе се одржи на 12 јули 2018 година (четврток), во просториите на Академија.

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од грагански оддели од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Татјана Сусулеска, судија на Апелационен суд Битола и г-ѓа Билјана Јачева, судија на Основен суд Велес.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Анализа на одредбите на ЗПП  кои се однесуваат на трошоците на постапката 
 • Примена на одредбите  на Тарифата за награда и надоместок на трошоците   на адвокатите
 • Поврзаност на  одредбите за трошоци  од Законот за парнична постапка  со одредбите на  Законот за вонпарнична постапка, Законот за обезбедување на побарување и Законот за извршување
 • Определување на трошоци во  посебните постапки 


Повеќе

Рaботилница нa тeма: „Фaкторинг според законската рамка“

 | 10/07/018


Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Проектот на УСАИД за Факторинг организираат работилница на тема,, Факторинг според законската рамка’’ што ќе се одржи на 13 јули 2018 година (петок), во просториите на Академијата, ламела 3 во времетраење од 10:00 до 12:45 часот.

 

На работилницата ќе учествуваат судии, јавни обвинители и претставници од сите релевантни институции.

Проектот на УСАИД за факторинг има за цел да ја подобри имплементацијата на факторингот и да го подобри законското и регулаторно опкружување, кое им овозможува на малите и средни претпријатија да работат со ефикасност, транспарентност и поголем пристап до алтернативни финансиски решенија.

Со поздравни обраќања работилницата ќе ја отворат г-а Анета Арнаудовска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ и г. Ловре Ристевски, директор на Проектот на УСАИД за факторинг.

Излагање на наведената тема ќе има г. Борис Абрамовиќ, експерт за факторинг од Република Хрватска.

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива работилницата можете да ја преземете тука.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Примена нa Зaконот зa пaрничнa постапка“

 | 04/07/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Примена на Законот за парнична постапка, кое ќе се одржи на 6 јули 2018 година (петок), во просториите на Апелациониот суд Штип, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од апелационо подрачје Штип.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје и г-ѓа Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 

 • Спорни правни прашања поврзани со:

- процесните решенија при претходното испитување на тужбата

- определување на вредноста на спорот во зависност од предметот на спорот

- процесни решенија во текот на подготвителното рочиште и главната расправа

- одлуки поврзани со трошоците во постапката и

- дилеми  при примена на најновите измени на ЗПП од 2015 година во делот  кој се однесува на платните налози

 • Сопарничарство, видови и учество на трети лица во парницата 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „ Зaштита на подaтоци во ЕУ “

 | 04/07/018


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „ Заштита на податоци во ЕУ “  кое ќе се одржи во период од 9 – 10 јули 2018 година (понеделник-вторник), во просториите на Академијата, со почеток во 09:15 .

 

Советувањето се организира за судии, јавни обвинители и стручни судски и јавнообвинителски соработници од сите апелациони подрачја, адвокати.

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г-а Лоредана Тасоне, адвокат за заштита на податоци, Алфалекс, Консултант во Совет на Европа и г-а Роберта Рибеиро Оертел, излагач од Европскиот институт за јавна администрацијa

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука


Повеќе