Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Примена на Законот за грaдењe“

 | 22/05/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Примена на Законот за градење, кое ќе се одржи на 28 мај 2018 година (понеделник), во просториите на Апелационен суд Битола, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од апелационо подрачје Битола.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Родна Живковска, Проф.д-р на Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје и г-ѓа Биљана Јачева судија на Основен суд  Велес

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Правна регулатива за градење на Република Македонија
 • Договор за градење (поим, видови, содржина престанок  )
 • Осврт на правните стојалишта на судовите поврзани со темата низ конкретни примери од судката пракса


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Примена на Закoнот за парнична пoстaпка“

 | 21/05/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Примена на Законот за парнична постапка, кое ќе се одржи на 22 мај 2018 година (вторник), во просториите на Апелациониот суд Битола, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од апелационо подрачје Битола.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје и г-ѓа Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Спорни правни прашања поврзани со:

- процесните решенија при претходното испитување на тужбата

- определување на вредноста на спорот во зависност од предметот на спорот

- процесни решенија во текот на подготвителното рочиште и главната расправа

- одлуки поврзани со трошоците во постапката и

- дилеми  при примена на најновите измени на ЗПП од 2015 година во делот  кој се однесува на платните налози

 • Сопарничарство, видови и учество на трети лица во парницата 


Повеќе

Обука на обучувачи „Постапување, третман и заштита на децата жртви и сведоци во кривична и граѓанска постапка’’ Академија за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ 21-22 мај 2018 година

 | 21/05/018


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ во соработка со Македонското здружение на млади правници и УНИЦЕФ организира дводневна обука на обучувачи на тема „Постапување, третман и заштита на децата жртви и сведоци во кривична и граѓанска постапка“

 

Пилот обуката ќе се одржи на 21-22 мај 2018 година (понеделник- вторник) во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. На обуката ќе присуствуваат судии, јавни обвинители и адвокати.

 

Обуката на обучувачи ќе ја спроведат: Г-а Наташа Гоџоска,  јавен обвинител, Д-р Драгана Батиќ, вонреден професор, Г-а Калина Андреева, психолог, Г-а Вера Николиќ, социјален работник, Г-а Анета Апчева, педагог, а ќе бидат опфатени следите теми:

 • Кривично правен аспект на третманот и заштитата на децата жртви и децата сведоци – на национален и меѓународен план
 • Сфаќања на детскиот развој
 • Фактори на ризик
 • Приврзување, занемарување и злоупотреба
 • Препознавање на знаци на злоупотреба и занемарување на деца
 • Форензичко интервју со дете
 • Мултисекторска соработка и форми на заштита

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива пилот обуката можете да ја преземете тука.


Повеќе

Пилот- Обука на обучувачи „Развој на наставна програма за обука за шверцување мигранти’’ Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ 21-22 мај 2018 година

 | 18/05/018


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ во соработка со Канцеларијата на Обединетите Нации (UNODC), Оддел за организиран криминал и недозволена трговија организира дводневна пилот обука на обучувачи ,,Развој на наставна програма за обука за шверцување мигранти’’.

Пилот обуката ќе се одржи на 21-22 мај 2018 година (понеделник- вторник) во просториите на Академијата, ламела 1, со почеток во 10:00 часот.

На обуката ќе присуствуваат судии и јавни обвинители, адвокати и претставници од Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика, Факултетот за безбедност во Скопје, Македонско здружение на млади правници и Отворена Порта ,,Ла страда’’.

Со поздравни обраќања обуката ќе ја отвори г-а Анета Арнаудовска, директор на Академијата за суди и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ и  г. Давор Раус, oфицер за превенција и за  криминална правда, UNODC единица против трговија со луѓе и криумчарење мигранти.
Пилот обуката ќе ја спроведат г. Гоце Бачанов, помошник на министерот за внатрешни работи на РМ и претставник во Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, г-а Сузана М.Кузмановска, јавен обвинител во ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција, м-р Ненад Савески, судија на Основен суд Скопје 1, г. Даниел Иваноски, адвокат и г-а Стојна А. Димишковска, менаџер за превенција и едукација во Отворена Порта-Ла Страда.

Спроведувањето на обуката ќе биде набљудувано од страна на национален консултант и претставници на проектот, г. Давор Раус, oфицер за превенција и за  криминална правда, UNODC единица против трговија со луѓе и криумчарење мигранти и г-а Барбара Сидоти, меѓународен консултант за криумчарење мигранти и трговија со луѓе.

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива пилот обуката можете да ја преземете тука.

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Комуникациски способности – видови на комуницирање и справување со стрес“

 | 18/05/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема: „ Комуникациски способности – видови на комуницирање и справување со стрес “, кое ќе се одржи на 21 мај 2018 година (понеделник), во просториите на Врховниот суд на Република Македонија-5ти спрат, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судски службеници од сите судови во Република Македонија.

 

На советувањето свои излагања ќе имаат: г-н Сашо Темелкоски, судски администратор во Основен суд Прилеп и г-а Лидија Таневска Јадровска, советник во Врховниот суд на Република Македонија.

 


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

 • Комуникациски способности 
 • Видови комуницирања 
 • Стресот и професијата

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на темa „Примена на Зaконот зa грaдeњe“

 | 17/05/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Примена на Законот за градење, кое ќе се одржи на 18 мај  2018 година (петок), во просториите на Апелационен суд Штип, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од апелационо подрачје Штип.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Родна Живковска, Проф.д-р на Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје и г-ѓа Биљана Јачева судија на Основен суд  Велес

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Правна регулатива за градење на Република Македонија
 • Договор за градење (поим, видови, содржина престанок  )
 • Осврт на правните стојалишта на судовите поврзани со темата низ конкретни примери од судката пракса 

 


Повеќе