Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

СОВЕТУВАЊЕ на темa „Меѓународнатa надлежност на судовите на Република Македонија и одредувањето на меродавното право, признавање странски судски одлуки според Закон за меѓународно приватно право“

 | 22/03/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Меѓународната надлежност на судовите на Република Македонија и одредувањето на меродавното право, признавање странски судски одлуки според Закон за меѓународно приватно право, кое ќе се одржи на 27 март 2018 година (вторник), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од сите апелациони подрачја и претставници на Министерство за правда.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Анита Бошковска, судија на Апелационен суд Скопје и г-ѓа Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2.


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Определување на меродавно право во имотните и другите материјално правни односи  со меѓународен елемент согласно одредбите од Законот за меѓународно приватно право со посебен осврт во делот на договорните односи и вондоговорната одговорност за штета 
 • Надлежноста на судовите и другите органи на Република Македонија за расправање на спорови со меѓународен елемент 
 • Признавање на странски судски одлуки 


Повеќе

Излaгање на темa „Независно судство, јaкнење на капацитетите за отпор кон влијанија“

 | 22/03/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Амбасадата на Република Франција во Република Македонија организира излагање на тема „Независно судство, јакнење на капацитетите за отпор кон влијанија“ кое ќе се одржи на 26 март 2018 година (понеделник) во просториите на Академијата, ламела 1, со почеток во 09:30 часот. 

 

Излагањето е наменето за членови на Судскиот совет на Република Македонија, судии на Врховниот суд на Република Македонија, Вишиот управен суд, Управниот суд, апелационите судови и на судови со проширена надлежност и претставници на Адвокатска комора на Република Македонија, како и за судии кои завршиле Академија и за слушатели на почетна обука во Академијата.

 

Со поздравно обраќање настанот ќе го отворат м-р Анета Арнаудовска, Директор на Академијата за судии и јавни обвинители, H.E. mr Christian Thimonier, Амбасадор на Република Франција во Република Македонија и г. Јово Вангеловски, Претседател на Врховниот суд на Република Македонија.

 

Пред присутните свое излагање ќе има mr Alain Lacabarats, судија на Врховниот суд на Република Франција,  член на Судскиот совет на Република Франција и член на Консултативниот совет на европски судии. 

 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива излагањето можете да ја преземете тука.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,ЕКЧП наспроти дoмашнотo закoнoдавство”

 | 22/03/018


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,ЕКЧП наспроти домашното законодавство“ , што ќе се одржи на 23 март 2018 година (петок), во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите и јавните обвинители како и за стручните соработници во судовите и обвинителствата.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: г. Лазар Сандев, адвокат од Скопје и г. Дарко Павловски, национален правен офицер во Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИОТ МАТЕРИЈАЛ што ќе биде користен на советувањето можете да го преземете  тука:

Европска Конвенција

Презентација

Презентација 2


Повеќе

Советување на тема: „Член 3 од Европската конвенција за човекови права – Забрана за мачење и нечовечко постапување“

 | 20/03/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во рамките на програмата Horizontal Facility финансиран од Европската унија, а имплементиран од Советот на Европа „Зајакнување на капацитетите на судството за заштита на човековите права и борба против нечовечно и понижувачко постапување и против неказнивоста“ организира советување на тема Член 3 од Европската конвенција за човекови права – Забрана за мачење и нечовечко постапување“, кое што  ќе се одржи на 20 и 21 март 2018 година во хотел Милениум, Охрид.

 

Обуката е наменета за судии од кривичните оддели,  јавни обвинители и стручни соработници од апелационо подачје Скопје.

 

Предавачи на обуката ќе бидат г. Јован Цветановски, јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје и г-а Катерина Коларевиќ, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје.

 

Темите кои ќе бидат опфатени на советувањето се следните:

 • Дефиниција на термини и клучни поенти на член 3 од ЕКЧП
 • Разлики во облиците во различните облици заштитени со член 3 од ЕКЧП со практична вежба
 • Товар на докажување:  Стандардот на докажување
 • Повреди додека лицето е лишено од слобода
 • Материјален аспект од член 3 од ЕКЧП  - позитивни обврски – примена на тестот Осман
 • Процедурален аспект од член 3 од ЕКЧП – вежби со сценарија
 • Одлики на ефективни истраги
 • Улога во заштитата на човековите права

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на темa „Изведување нa вештaчењето кaко доказно средство“

 | 19/03/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Изведување на вештачењето како доказно средство“, кое ќе се одржи на 21 март 2018 година (среда), во просториите на Академијата, ламела 1, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии од кривични оддели, јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат д-р Тодор Витларов, јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Штип и г-ѓа Спасенка Андонова, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Вештачењето како доказно средство
 • Испитувањето на вештите лица од страна на јавен обвинител во текот на главната расправа


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Прaвото на врaботените при отворaње стечај на работодавач и при постапка за ликвидација на работодавач“

 | 16/03/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Правото на вработените при отворање стечај на работодавач и при постапка за ликвидација на работодавач, кое ќе се одржи на 20 март 2018 година (вторник), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од сите апелациони подрачја и адвокати.

 

На советувањето излагања ќе имаат м-р Наташа Савовска-Димитровска, судија на Апелационен суд Скопје и д-р Зоран Михајлоски, вонреден професор на Факултетот за правни науки при Универзитетот Американ Колеџ Скопје.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Правото на вработените при отворање стечај на работодавач и при постапка за ликвидација на работодавач
 • Правото на вработените при отворање стечај на работодавач


Повеќе