Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

СПEЦИЈAЛИЗИРAНA ОБУКА ЗА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ

 | 13/10/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став 3 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010) организира специјализирана обука за новоизбрани судии-поротници од апелационо подрачје Скопје и Штип, која ќе се одржи на 16 и 17 октомври 2017 година (понеделник и вторник) во просториите на Апелационен суд Скопје, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е од задолжителен карактер и по спроведената обука судиите поротници ќе полагаат тест. 

 

На обуката свои излагања ќе имаат:

 г-а Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје;

г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2;

д-р Милка Ристова, судија на Врховен суд  на Република Македонија (во пензија); г-а Зуица Наумова, судија на Апелационен суд Скопје и

г-a Сузана Таскова Аџикотарева, Член на Државна Комисија за спречување на корупција (ДКСК). 


Повеќе

СOВЕТУВАЊЕ на темa „Ништовнoст нa договори според Законот за облигациони односи и според други посебни закони“

 | 13/10/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Ништовност на договори според Законот за облигациони односи и според други посебни закони, кое ќе се одржи на 17 октомври 2017 година (вторник), во просториите на Основниот суд Гостивар, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и советници од трговски и граѓански оддели од апелационо подрачје Гостивар.

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и судија Анита Бошковска од Апелациониот суд Скопје.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa темa „Ефикаснa имплементацијa на Истамбулската конвенција“

 | 10/10/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со UNDP организира советување на тема „Ефикасна имплементација на Истамбулската конвенција, кое ќе се одржи на 12 октомври 2017 година (четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 9:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе има проф.д-р Стојанка Мирчева од Факултетот за безбедност.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

  • Цел, основни принципи и дефиниции на Конвенцијата
  • Чекори кон ратификација на Конвенцијата
  • Дефинирање и составни елементи на родово засновано насилство
  • Облици на родово засновано насилство, ранливост и причини
  • Одговорност за чинење или нечинење на државни субјекти
  • Одговорност за чинење или нечинење на не-државни субјекти
  • Принципот на должно внимание во заштита од родово базирано насилство

 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.


Повеќе

Обука на обучувачи на тема: „Пилот обука – Член 6 од Европската конвенција за човекови права – право на правична судска постапка“

 | 10/10/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во рамките на програмата Horizontal Facility финансиран од Европската унија, а имплементиран од Советот на Европа „Зајакнување на капацитетите на судството за заштита на човековите права и борба против нечовечно и понижувачко постапување и против неказнивоста“ организира обука на обучувачи на тема Право на правична судска постапка од чл.6 од Европската конвенција за човекови права“, кое што  ќе се одржи на 12 и 13 октомври 2017 година во хотел Глигоров, Струмица.

 

Обуката е наменета за судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

 

Предавачи на обуката ќе бидат г-а Лидија Димова, судија од Основен суд Велес и г-а Даница Џонова, в.д. директор на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права.

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.


Повеќе

ИНФOРМАЦИЈA ЗA ПОЛАГАЊЕ НА ТЕСТ ЗА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ

 | 09/10/017


Согласно член 42 став 4 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010) на 24 и 27 октомври 2017 година, ќе се спроведе тест наменет за судиите поротници по апелациони подрачја, со почеток во 11:00 часот.

 

За апелационото подрачје Скопје, Гостивар и Штип, распоредот можете да го преземете тука.

За апелационото подрачје Битола, распоредот можете да го преземете тука.


Повеќе

ИСПИТНИ ПРАШАЊА ЗA ПOЛAГАЊЕ НА ТЕСТ ЗА НОВОИЗБРАНИ СУДИИ ПОРОТНИЦИ

 | 06/10/017


Согласно член 42 став 4 од Законот за судовите (,,Службен весник на Република Македонија’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010), Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на својата Веб страна ги објавува испитните прашања наменети за новоизбраните судии поротници кои по завршувањето на специјализираните обуки ќе полагаат испит за поротници.

Испитни прашања можете да ги преземете тука


Повеќе