Календар на Активности

Последни Новости

СПЕЦИЈAЛИЗИРAНА ОБУКA ЗА НОВОИЗБРАНИТE СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

 | 24/02/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно член 117 од Законот за Академијата (Службен весник на РМ. Бр. 20 од 2015) организира специјализираната обука за новоизбраните судии и јавни обвинители во државата којa ќе се одржи во периодот од 27 февруари до 3 март 2017 година, (понеделник-петок) во просториите на Академијата, секој ден со почеток во 09:30 часот.

Специјализираната обука за новоизбраните судии и јавни обвинители ќе се реализира во  два Модули: „Казнено право“ и „Граѓанско право“


Повеќе

Работeн состанок нa директорот на Академијата, г-ѓа Анета Арнаудовска со експерти на ТВИНГ Проектот „Зајакнување на владеењe нa правото“

 | 23/02/017


Денес (23 февруари 2017 година) во просториите на Академијата за суди и јавни обвинители, со почеток во 10:00 часот, директорот на Академијата г-ѓа Анета Арнаудовска, оствари работна средба со експерти на ТВИНИНГ Проектот „Зајакнување на владеење на правото“: г-а Винета Крутко и г-а Лајла Медина од Република Латвија и г-а Соња Жерјав и г. Томислав Крушлин од Република Хрватска.

 

 

На состанокот се разговораше за реализацијата на одредени активности во рамките на Проектот„Изготвување на прилагодена  програма и план за обука во врска со планирањето и управувањето на претпристапниот процес.“


Повеќе

Рабoтен сoстанок нa директорот на Академијата, г-ѓа Анета Арнаудовска со претседателот, г. Зоран Дранговски и претставници од Македонското здружение на млади правници

 | 23/02/017


На (22 февруари) 2017 година, во просториите на Академијата, директорот на Академијата, г-ѓа Арнаудовска, оствари средба со новоизбраниот претседател, г. Зоран Дранговски и  претставници од Македонското здружение на млади правници во насока на интенизивирање на соработката помеѓу Академијата и релевантните Здруженија и НВО со цел зајакнување на ефикасноста на правосудниот систем во Република Македонија.

 

 

Директорот на Академијата, г-ѓа Арнаудовска, ја презентираше досегшната десетгодишна работа на полето на правдата во земјата, како и активностите кои во контиунитет се преземаат со цел подобрување на Програмите за почетната обука во Академија а воедно и Програмите наменети за контунирана едукација на судиите и јавните обвинители.


Повеќе

СOВEТУВAЊE НА ТЕМA „Нoвини вo областа на јавните набавки законски измени, електронско спроведување на јавни набавки, отворени прашања при постапување во пракса“

 | 22/02/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Бирото за јавни набавки, организираат советување на тема „Новини во областа на јавните набавки законски измени, електронско спроведување на јавни набавки, отворени прашања при постапување во пракса“  кое ќе се одржи на  28 февруари 2017 година (вторник), во просториите на Јавното обвинителство на РМ, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за јавнообвинителски службеници задолжени за спроведување постапка за јавни набавки.

 

На советувањето свои излагања ќе имаат  г-а Габриела Папеш и г-а Александра Петревска од Бирото за јавни набавки и г-а Бисера Митреска од Јавното обвинителство на Република Македонија.


Повеќе

Рaбoтeн сoстанок на директорот на Академијата, г-ѓа Арнаудовска со експертот од Совет на Европа, г-а Ана Марија Телбис

 | 21/02/017


Денес (21 февруари 2016 година) во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, директорот на Академијата, г-ѓа Анета Арнаудовска одржа работен состанок со експертот од Совет на Европа, г-а Ана Марија Телбис со која разговораа за оцената на потребите за спроведување на обуки посветени на одделни членови на Европската конвенција за човекови права како и за имплементација на судската пракса на Европскиот суд за човекови права во рамките на новиот проект „Зајакнување на капацитетите на судството за заштита на човековите права и борба против нечовечно и понижувачко постапување и против неказнивоста“ финансиран од Европската унија, а имплементиран од Советот на Европа, чии корисници покрај Академијата се и: Уставниот суд, Врховниот суд и Министрството за правда на Република Македонија.

На денешниот состанок, директорот на Академијата информираше за сите досегашни реализиирани активности поврзани со ЕКЧП и праксата на ЕСЧП, пришто можеше да се заклучи дека станува збор за навистина импресивна бројка на спроведени обуки со вклучени домашни и странски експерти и правни практичари, но сепак, како што подвлече директорот на Академијата, потребата од обуки посебно за членот 6 и членвоите 3 и 5 во согласност со процесните закони е голема. 


Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ

 | 21/02/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став 3 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010) организира специјализирана обука за новоизбрани судии-поротници од апелационо подрачје Битола, која ќе се одржи на 24 и 27 февруари 2017 година (петок и понеделник) во просториите на Основниот суд Прилеп, со почеток во 10:00 часот.  

Советувањето е од задолжителен карактер и по спроведената обука судиите поротници ќе полагаат тест. 

 

На обуката свои излагања ќе имаат г-а Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје, г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2, д-р Милка Ристова, судија на Врховен суд  на Република Македонија (во пензија), д-р Тодор Витларов, Јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Штип, г-а Зуица Наумова, судија на Апелационен суд Скопје и г-a Жаклина Дамчевска, Државна Комисија за спречување на корупција (ДКСК).


Повеќе