Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Стрaтегија зa глaвна расправа: Уметноста на ефективно застапување“

 | 22/03/019


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Амбасадата на САД во Република Северна Македонија организира советување на тема „ Стратегија за главна расправа: Уметноста на ефективно застапувањекое ќе се одржи во период од 25-26 март 2019 година (понеделник-вторник) во хотел Инекс Горица, Охрид, со почеток во 9:00 часот.

 Советувањето е наменето за судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

Предавачи на советувањето ќе бидат г. Бетим Јахја, судија на Основен суд Тетово, г. Миле Костадинов, јавен обвинител на Основно јавно обвинителство Кочани , Џозеф Терц, Јавен обвинител, САД и Челси Шинор, Правен советник, Амбасада на САД

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Воведен говор и директно испитување во Република С. Македонија
 • Воведни говори: Презентација и споделување на најдобри практики 
 • Воведни говори: Презентација и споделување на најдобри практики 
 • Вкрстено испитување на сведоци и вештаци: Презентација и споделување на најдобри практики  
 • Воведни говори и вкрстено испитување: Вежби
 • Бариери за ефективни воведни говори и вкрстено испитување во С. Македонија
 • Изведување на материјални докази и завршни зборови во С. Македонија
 • Завршни зборови: Презентација и најдобри практики 
 • Вежби: Презентација на материјални докази и завршни зборови


Повеќе

ОДЛОЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Закон за укажувачи“

 | 21/03/019


Ве известуваме дека советувањето на тема: „Закон за укажувачи“ кое што требаше да се одржи  (утре) 22 март 2019 година СЕ ОДЛОЖУВА.

За новиот датум на одржување на советувањето ќе бидете дополнително известени.

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Актуелни прашања од применатa зa ЗПП“

 | 18/03/019


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Актуелни прашања од примената за ЗПП, кое ќе се одржи на 19 март 2019 година (вторник), во просториите на Oсновен суд Гостивар, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии  стручни соработници од апелационо подрачје Гостивар.

На советувањето излагања ќе имаат судија Јованка Никодиновска, на апелационен суд Скопје и судја Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Вовет и општи согледувања            
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП со осврт на одредбите за подготвување на главната расправа и подготвително рочиште
 • Актуелни проблеми            во примена на ЗПП со осврт на одредбите за главна расправа , процесни одлуки, докази и доказна постапка, електронска достава и тонско снимање на рочишта                                                                                                                                   
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП во второстепена постапка               
 • Осврт на други одредби од ЗПП кои предизвикуваат проблеми во имплементацијата


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Кривично дело измама-разграничување oд граѓанскo правен однос“

 | 18/03/019


Согласно Kаталогот за задолжителна континуирана обука за судиите и јавните обвинители, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира советување на тема: Кривично дело измама-разграничување од граѓанско правен однос, кое ќе се одржи на 19 март 2019 година во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат м-р Александар Шопов, Претседател на Основен суд Велес и г-а Катерина Коларевиќ, Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните:

 • Поим, основни законски елементи и карактеристики на кривичното дело – ИЗМАМА
 • Основни појавни облици на кривичното дело - ИЗМАМА
 • Измамата како граѓанско правен институт и неговите последици врз граѓанско-правните односи
 • Практични примери на облици на кривичното дело Измама и елементи за разграничување од граѓанско - правните односи
 • Анализа на судски и јавнообвинителски одлуки за кривично дело Измама

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Стек и продолжено кривично дeло“

 | 14/03/019


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Стек и продолжено кривично дело“, кое ќе се одржи на 15 март 2019 година (петок), во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии од кривични оддели, јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Никола Тупанчески од Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и д-р Даница Монева, јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Штип.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • „Concursus plurium delictorum“ и „Delictum continuatum“ – современи тенденции и некои релевантни практични аспекти 
 • Продолжено кривично дело (практични искуства) 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Член 6 од ЕКЧП- Право на правична судска постапка“

 | 13/03/019


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Член 6 од ЕКЧП- Право на правична судска постапка, кое ќе се одржи на 14 март 2019 година (четврток), во просториите на Апелационен суд Битола, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии  од кривични оддели и јавни обвинители стручни соработници од апелационо подрачје Битола.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-н Санде Зиков, на Апелационен суд Скопје и  г-н Ристо Бојаџиски, обвинител на Основно јавно обвинителство Штип


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Член 6 – општи принципи
 • Законитост, образлагање и правичност на пресудите
 • Еднаквост на оружјата и адверзијална постапка
 • Доказна постапка, испитување на сведоци, употреба на сведочењето како доказ   
 • Стандардот и товарот на докажување
 • Посебни принципи поврзани со битието на кривичното дело
 • Правна квалификација на обвинението  
 • Спогодување за вина и образлагање на пресудата
 • Студија на случај - практична вежба заснована на случај од праксата на ЕСЧП


Повеќе