Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

СОВЕТУВАЊЕ на тема „ Зaeдничка рaмка за проценка и правда- Квалитетен развој во областа на правдата “

 | 11/12/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „ Заедничка рамка за проценка и правда- Квалитетен развој во областа на правдата“  кое ќе се одржи во период од 12 до 14 декември 2017 година (вторник-четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 09:00 часот.

 

Советувањето се организира за судии, јавни обвинители и стручни судски и јавнообвинителски соработници од сите апелациони подарчја.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г. Игор Марковски, консултант за заедничка рамка за проценка, поранешен тим лидер за заедничка рамка за проценка во министерството за информатичко општество и администрација и г. Ник Тијс, виш излагач од Европскиот ресурсен центар на ЕИПА.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете на следниот линк.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Дoстaвa нa судски писмeна, согласно Законот за парнична постапка и Законот за кривична постапка“

 | 04/12/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „Достава на судски писмена, согласно Законот за парнична постапка и Законот за кривична постапка“ кое ќе се одржи на  4 декември 2017 година (понеделник), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за судски службеници-доставувачи од сите судови во Република Македонија.

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе има г-а Лидија Таневска Јадровска, самостоен судски советник во Врховен суд на РМ и г-н Борче Мирчески, судски администратор во Основен суд Охрид

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

  • Достава на судска писмена согласно ЗПП
  • Достава на судска писмена согласно ЗКП


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Мерките на процесна заштита согласно ЗКП и Закон за правда за децата / специфики при испитување дете – жртва и сведок во кривична постапка“

 | 04/12/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Мерките на процесна заштита согласно ЗКП и Закон за правда за децата / специфики при испитување дете – жртва и сведок во кривична постапка, кое ќе се одржи на 6 декември 2017 година (среда), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за кривични судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, адвокати и претставници на надлежни институции.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Наташа Гоџоска, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје, г-ѓа Кети Јандријеска-Јованова, адвокат и г-ѓа Олимпија Гроздановска, раководител на сектор за детска заштита, УНИЦЕФ.

 


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 

  • Вовед во националната и меѓународна легислатива 
  • Водење разговор со дете жртва или сведок на кривично дело 
  • Повеќесекторски пристап при работа со деца жртви и сведоци
  • Разгледување студија на случај и примери од пракса


Повеќе

Јавен повик за пополнување нa пет 5 експертски позиции за изработка на тренинг модул во рамки на проектот Заштита на правата на децата во кривични и граѓански постапки

 | 29/11/017


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Македонското здружение на млади правници, во рамките на проектот "Заштита на правата на децата во кривична и граѓанска постапка", поддржан од страна на UNICEF, објавува јавен повик за 5 (пет) експертски позиции за изработка на тренинг модул (програма и содржина). 

 

Целиот повик:

 

http://myla.org.mk/mk/јавен-повик-за-пополнување-на-пет-5-екс/

 


Повеќе

ПОДГОТВИТЕЛНА OБУКА ЗА РAБOТНА ПОСЕТА: „Вовед во германското право“

 | 27/11/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка, (IRZ) и со средства на германското Сојузно министерство за надворешни работиорганизираат програма за поддршка на македонскиот правнички подмладок.

 

 Во рамките на оваа програма предвидено е за време на еднонеделен студиски и работен престој во Германија, младите македонски правници да се запознаат со германскиот правен систем како пример за традиционален континентално европски правен систем што е хармонизиран со правото на ЕУ и притоа да соберат искуства кои ќе им користат за нивната подоцнежна работна пракса како судии и јавни обвинители

                                                                              

Подготвителната обука ќе се одржи од 28-30 ноември 2017 година (понеделник-среда) во просториите на Академијата, ламела 3,  со почеток во 13:30 часот.Подготвителната обука ќе ја спроведе адвокат д-р Штефан Пирнер, регионален  проектен раководител на ИРЗ за Проектната област 7 ,, Југоисточна Европа I ‘’ (Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија), која  ќе се заокружи со еден испит, чие успешно положување ќе биде предуслов за учество во посетата на Германија.    

 

            ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива подготвителната обука можете да ја преземете Tука.


Повеќе

Работна средба на тема:„ Вoeдначување нa дoмашната судска пракса“

 | 23/11/017


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во рамките на проектот „Зајакнување на капацитетите на судството за заштита на човековите права и борба против нечовечно и понижувачко постапување и против неказнивоста“ финансиран од Европската унија, а имплементиран од Советот на Европа организира средба на четирите апелациони судови за хармонизирање на судската пракса, која што  ќе се одржи на 23 и 24 ноември 2017 година во хотел Милениум, Битола.

 

На средбата, покрај претставници од апелационите судови дополнително ќе се вклучат и претставници од Судскиот совет на Република Македонија.

 На настанот предвидено е да се дискусираат спорни прашања од кривична и од граѓанска област.

 

Поздравни обраќања на средбата ќе имаат: г-а Лидија Тасева, судија, Врховен суд на Република Македонија, г-а Елизабета Манели Ташевска, претседател, Апелационен суд Битола, г. Атанас Георгиевски, виш раководител на проектот, Совет на Европа.

Работната средба на апелационите судови ќе биде модерирана од: г.Атанас Георгиевски, виш раководител на проектот, Совет на Европа, г-а Лиле Наумовска и г-а Љиљана Чочкоска, претседатели на одели, Апелационен суд Битола.

 

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Tука.

 

 


Повеќе