Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Досудување трошоци во пaрничнaтa постапка“

 | 11/07/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Досудување трошоци во парничната постапка, кое ќе се одржи на 12 јули 2018 година (четврток), во просториите на Академија.

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од грагански оддели од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Татјана Сусулеска, судија на Апелационен суд Битола и г-ѓа Билјана Јачева, судија на Основен суд Велес.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

  • Анализа на одредбите на ЗПП  кои се однесуваат на трошоците на постапката 
  • Примена на одредбите  на Тарифата за награда и надоместок на трошоците   на адвокатите
  • Поврзаност на  одредбите за трошоци  од Законот за парнична постапка  со одредбите на  Законот за вонпарнична постапка, Законот за обезбедување на побарување и Законот за извршување
  • Определување на трошоци во  посебните постапки 


Повеќе

Рaботилница нa тeма: „Фaкторинг според законската рамка“

 | 10/07/018


Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Проектот на УСАИД за Факторинг организираат работилница на тема,, Факторинг според законската рамка’’ што ќе се одржи на 13 јули 2018 година (петок), во просториите на Академијата, ламела 3 во времетраење од 10:00 до 12:45 часот.

 

На работилницата ќе учествуваат судии, јавни обвинители и претставници од сите релевантни институции.

Проектот на УСАИД за факторинг има за цел да ја подобри имплементацијата на факторингот и да го подобри законското и регулаторно опкружување, кое им овозможува на малите и средни претпријатија да работат со ефикасност, транспарентност и поголем пристап до алтернативни финансиски решенија.

Со поздравни обраќања работилницата ќе ја отворат г-а Анета Арнаудовска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ и г. Ловре Ристевски, директор на Проектот на УСАИД за факторинг.

Излагање на наведената тема ќе има г. Борис Абрамовиќ, експерт за факторинг од Република Хрватска.

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива работилницата можете да ја преземете тука.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Примена нa Зaконот зa пaрничнa постапка“

 | 04/07/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Примена на Законот за парнична постапка, кое ќе се одржи на 6 јули 2018 година (петок), во просториите на Апелациониот суд Штип, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од апелационо подрачје Штип.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје и г-ѓа Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 

  • Спорни правни прашања поврзани со:

- процесните решенија при претходното испитување на тужбата

- определување на вредноста на спорот во зависност од предметот на спорот

- процесни решенија во текот на подготвителното рочиште и главната расправа

- одлуки поврзани со трошоците во постапката и

- дилеми  при примена на најновите измени на ЗПП од 2015 година во делот  кој се однесува на платните налози

  • Сопарничарство, видови и учество на трети лица во парницата 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „ Зaштита на подaтоци во ЕУ “

 | 04/07/018


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „ Заштита на податоци во ЕУ “  кое ќе се одржи во период од 9 – 10 јули 2018 година (понеделник-вторник), во просториите на Академијата, со почеток во 09:15 .

 

Советувањето се организира за судии, јавни обвинители и стручни судски и јавнообвинителски соработници од сите апелациони подрачја, адвокати.

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г-а Лоредана Тасоне, адвокат за заштита на податоци, Алфалекс, Консултант во Совет на Европа и г-а Роберта Рибеиро Оертел, излагач од Европскиот институт за јавна администрацијa

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „ Евалуација нa понуди при спровeдувaње на постапките за доделување на договори за јавни набавки / електронско спроведување на јавни набавки, отворени прашања при постапување во пракса“

 | 03/07/018


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Бирото за јавни набавки, организираат советување на тема „ Евалуација на понуди при спроведување на постапките за доделување на договори за јавни набавки / електронско спроведување на јавни набавки, отворени прашања при постапување во пракса“ кое ќе се одржи на  6 јули 2018 година (петок), во просториите на Јавното обвинителство на Република Македонија-10ти спрат, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето се организира за судски и јавнообвинителски службеници задолжени за спроведување постапка за јавни набавки.

 

На советувањето со свои излагања ќе имаат претставниците од Бирото за јавни набавки:  г-а Габриела Папеш и г-а Ирина Арсовска.


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

  • Евалуација на понуди 
  • Последни новини во делот на ЕСЈН
  • Аукции


Повеќе

Мултилатерална хoспитациска прoграма на германски јазик за судии и јавни обвинители

 | 03/07/018


Академијата за судии и јавни обвинител во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) и Сојузот на германските судии и Покраинските правосудни управни служби, организира мултилатерална хоспитациска програма на германски јазик за судии и јавни обвинители, која успешно се спроведува веќе неколку години. 

 

Програмата е наменета за граѓански/трговски судија/-и или кривичен судија/-и јавен обвинител/-и со добри познавања на германскиот јазик (колоквијален јазик и стручен правен јазик) за овогодинешната хоспитациска програма која ќе се одвива во периодот (13.-30.11.2018).

На располагање се едно до две места за учество по земја. Меѓутоа би можеле да бидат предложени и повеќе кандидати, кои би биле земени предвид, доколку од сите земји не биде именуван кандидат.

 

Веднаш под текстот од линкот можете да ги преземете  информациите за оваа програма (т.е. Описот на програмата на германски и англиски јазик и формуларот за апликација)

Линк 1

Линк 2

Линк 3

 

Предуслов за учество се соодветните јазични познавања на германскиот јазик.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат условите, ги охрабруваме да се достават пополнета апликација до Академијата, а рокот за пријавување за учество е најдоцна до понеделник, 6 јули 2018 год.


Повеќе