Значењето на судското порамнување во германската граѓанска постапка од заменик-претседателката на Покраинскиот суд Траунштајн Андреа Тиц (Demo)