СОВЕТУВАЊЕ на тема:„Посебни истражни мерки од аспект на ЗКП и законот за класифицирани информации, начин на изведување на докази обезбедени со ПИМ“, (Demo)