СОВЕТУВАЊЕ на тема „Признавање и извршување странски судски одлуки (кривична област)“ (Demo)