СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост“ (Demo)