СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Презумпција на невиност во праксата на ЕСЧП“ (Demo)