СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Определување на висина на надомест на штета, обична штета и изгубена добивка при вондоговорна и договрона одговорност за штета“ (Demo)