СОВЕТУВАЊЕ на тема „Одземање деловна способност“ (Demo)