СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Одговорност на органи на управување на друштвата за надомест на штета“ (Demo)