СОВЕТУВАЊЕ на тема „Извршување нa попис и изработка на пописни листи“ (Demo)