СОВЕТУВАЊЕ на тема ,,Фокус група од страна на судството за Коментарот на Законот за спречување и заштита од дискриминација’ (Demo)