СОВЕТУВАЊЕ на тема: Алтернативно решавање на спорови, придобивки од алтернативното решавање спорови, можноста за користење на медијацијата во спорните односи (Demo)