(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: Примена на одредбите од Законот за заштита на личните податоци во јавнообвинителското работење“