Серија на виртуелни тркалезни маси на тема:Методи за решавање на случаи како придонес кон практичното образование на правниците (Demo)