ПОТСЕТУВАЊЕ ЕЈТН ОНЛАЈН СТУДИСКИ ПОСЕТИ ЗА СИТЕ ЗАИНИТЕРСИРАНИ СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ /REMINDER EJTN ONLINE STUDI VISITS (Demo)