ONLINE СОВЕТУВАЊЕ на тема „Надомест на штета од автоодговорност со странски елемент“ (Demo)