ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Управување, одржување и расходување на сретствата и предметите во сопственост на единките корисници на буџетските сретства“ (Demo)