Онлајн советување на тема „Судска заштита во врска со договори за превоз во патниот сообраќај, со посебен осврт на примена на СМР- Конвенција во судските спорови“ (Demo)