ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Привидно дејство на привидните и фиктивните договори“ (Demo)