ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Постапка на порамнување во прекршочни предмети“ (Demo)