Онлајн советување на тема „Последици од склучување на договори од страна на целосно или делумно деловно способни лица (ништовни и рушливи договори)“ (Demo)