Онлајн советување на тема „Побивање на должникови правни дејствија“ (Demo)