Онлајн советување на тема „Одвоено намирување според Законот за стечај” (Demo)