ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Јавни набавки, Бирото за јавни набавки (БЈН) и електронски систем за јавни набавки (ЕСЈН) “ (Demo)