ОНЛАЈН ОБУКА на тема „Запознавање со најновите документи на Европската комисија за ефикасност на правдата (CEPEJ)“ (Demo)