Одржано советување за правата на жртвите во кривичната постапка во праксата на ЕСЧП (Demo)