ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ Од теорија до пракса: Унапредување на судската пракса преку методи за учење (Demo)