КХВ и Академијата на судии и обвинители Павел Шатев организраа советување на тема : „ Правните лекови во постапките за упис во трговскиот регистар во корелација со правната заштита предвидена во Законот за трговските друштва и другите закони “ (Demo)