Европската мрежа за обука на судии (EJTN) одржа избори за клучните позиции на своето Генерално собрание во Париз на 7-8 јуни 2022 година (Demo)