Презентирање на правни анализи ,, Ефикасноста на судењето во разумен рок како правно средство и користењето на спогодувањето за кривична санкција во Северна Македонија’’ (Demo)