EIPA – European institute for public affairs

Повеќе од 40 години ЕИПА е водечка институција во креирање на програми за учење и развој во јавните работи на ЕУ, нивната експертиза е изградена врз единствена мешавина од:

  1. Посебно дизајнирани активности за учење кои најчесто вклучуваат студии на случај и симултани игри кои ја олеснуваат интеракцијата и помагаат во примената на стекнатото знаење на практично ниво.
  2. Тесната поврзаност со Европската комисија и другите институции овозможуваат суштински увид во најновите информации за политиките на ЕУ
  3. Активните улоги на претставници од земјите членки во Одборот на гувернери на ЕИПА овозможуваат ЕИПА да понуди помош во усвојувањето на најдобрите практики и тековни трендови од цела Европа

ЕИПА им служи на националната и регионалната јавна админстрација во земјите членки, како и во самата Европска комисија, но и други ЕУ институции.

Академијата за судии и јавни обвинители и ЕИПА имаа повеќегодишна, успешна соработка.

https://www.eipa.eu/