Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев и Секретаријатот на Енергетската Заедница го организираа првиот семинар за правото на Енергетската Заедница за националните судии (Demo)