Академијата за судии и јавни обвинители и ИПА Проектот„Поддршка на реформите во правосудниот сектор“ ја реализира обуката за менаџирање на јавните обвинителства 30 јуни 2020 година (Demo)