(Македонски) ТРКАЛЕЗНА МАСА ЗА ОЧЕКУВАЊАТА ОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ